2024 ~ Välkommen till det nya året Fiskarna


FISKARNA (ascendent)

Men först, innan Fiskarnas årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan! Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär. I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila). 

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken.
Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.

Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024. Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall.
Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 


Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom. Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!


Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044. 

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:) 

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade
tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om! Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Fiskarna……..

Ett år att lossa från fixerade idéer, men också ett år som kommer med tålmodigt och uthållighet för att jobba igenom de som finns framför dig.

Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt andra hus och Ketu transiterar ditt åttonde hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan det upplevas spänningar och stress, vilket beror på att du inte är  riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt åttonde hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i andra huset. Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar).Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!   

Rahu är följaktligen på besök i ditt andra hus, huset för: finanser, arbete, materiella tillgångar, familjeansvar, besparingar, grundvärderingar och självvärde. Och Ketu rör sig genom ditt åttonde hus som är huset för: psykologiska processer, klienter, tillit, relationer, mystik och ockulta.
Åttonde huset är allt det esoteriska, astrologi och tarot etc., är också huset för andras- och gemensamma tillgångar. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt ändå inte känner dig helt nöjd. Där dina förväntningar inte helt infriats, stället där du upplever viss begränsning.


För att föra in mer tillfredställelse i ditt åttonde hus vänder du dig mot Rahu i ditt andra hus.

Rahu befinner sig alltså i ditt hus för tillgångar. Med andra ord hjälper nu Rahu dig att hitta nya sätt att ta hand om materiella tillgångar och besparingar. Rahu kan även komma med plötsliga upp och ner gångar gällande dina finanser.
Därtill kan Rahu kan komma med det oförväntade rörande vänner eller familjeliv, också komma med förändring knutet till ansvar. Andra huset handlar om att ansvara för det som finns i egna ägor, men också om det som finns inom familjen: marker, finanser, ägodelar, fastigheter osv.  
Vanligtvis, när Rahu transiterar genom andra huset handlar det om att öka egna tillgångar, men också ta hand om tillgångar som är knutna inom familjen.
Andra huset handlar om självvärde (det som du upplever som värdefullt), så nu visar Rahu dig hur du stärker ditt självvärde, på ett eller annat sätt. Kanske får du mer ansvar, exempelvis ett nytt jobb där du får mer och större ansvar(andra huset är också kopplat till arbete eftersom du tjänar pengar på att arbeta).      

Det samtidigt som Ketu nu befinner sig i ditt åttonde hus. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt ändå inte känner dig helt nöjd. Ett livsområde som det finns önskan om att förbättra.

Åttonde huset handlar om andra tillgångar, i synnerhet din partners, make eller makes tillgångar. Är du inte i en relation kan det handla om tillgångar som är knutna till klienter, kunder eller affärspartners.
Det kan även gälla finanser knuta till staten, kommunen eller handla om arv eller lån från banken.
För att korrigera det som finns i ditt åttonde huset vänder du dig till det motsatta huset där Rahu  befinner sig, i ditt andra hus. När du fokusera på ditt andra hus (finanser, arbete, materiella tillgångar, familjeansvar, besparingar) får du ett bättre perspektiv på hur du förbättrar ditt åttonde hus (gemensamma tillgångar, klienter och kunder). När du vänder dig till Rahu i andra huset stärks också kontakten med eget djup, kontakten med mystik, astrologi, spådom och det ockulta.

Det finns kan finnas en fixerad idé runt allt detta, men när du vänder dig mot Rahu i ditt andra hus hjälper Rahu dig att bryta dig loss ur fixerade idéer som öppnar nya dörrar in i ditt åttonde hus.  

Och vidare till Saturnus transit genom ditt första hus…..

Saturnus transiterar nu ditt första hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, saturnus gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som inte är du. Det som sedan finns kvar stannar stanna sedan länge. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt första hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

Saturnus befinner sig följaktligen i ditt första hus. Huset som representerar din väg genom livet - din attityd, ditt självförtroende, din personlighet, din karaktär, din hälsa och ditt utseende.
Det kan uppstå rädsla runt saturnus transits, speciellt när han går in i hus/områden som förknippas med hälsan. Men det finns ingen anledning att vara rädd för saturnus, det eftersom saturnus design är att göra dig av med det som inte längre är en del av dig. Saturnus högsta prioritet är att hålla dig så frisk och hälsosam som möjligt (det är en av anledningarna till att vi ser planeten som jobbig och tråkig).

När saturnus rör sig genom ditt första hus fokuserar saturnus på ditt arbete, din karriär, din väg genom livet, vilket nödvändigtvis inte behöver handla om ett arbete. Det kan vara vadsomhelst som du dagligen fokuserar på. Med det sagt är Saturnus och Solen planeterna som påverkar och avgör vad du väljer att arbeta med.
Saturnus är planeten som gör jobbet, som tar tag i det nödvändiga, och som därför, inte sällan,  känns som tung och tråkigt, men som samtidigt är det grundläggande arbete för att nå långsiktiga resultat.
I vedisk astrologi förknippas saturnus med storhet, det eftersom planeten skänker tålmodigt och uthållighet, är förmågan att arbeta träget för något.
Vilket betyder att du nu gör en djupdykning i vad som är viktigast för dig, saturnus hjälper dig att fokusera på det som är långsiktigt och viktigast i förhållandet till ditt arbete.

Saturnus fokuserar också, som sagts, på din hälsa i år, som kan innebära dietbyte, eller förbättrad diet. Kort gott, göra dig av med dåliga vanor som skadar hälsan på sikt. Om vi fortsätter med dåliga vanor blir vi sjuka, vilket kan visa sig när saturnus transiterar genom husen som står för hälsa. Saturnus kan komma med en kraftfullare påminnelse om att något behöver förändras.
Och trots att saturnus är jobb och uthållighet, kan planeten också ge påminnelse om att du, tvärtom behöver mer vila, det för att försätta hålla dig vital och vid god vigör.

Saturnus vill heller inte att du slösar med din dyrbara tid, vilket betyder att saturnus är ensamvargen som nu ger dig möjlighet att fokusera på det som är viktigt för dig. Därmed kan saturnus komma med upplevelsen av isolering (ofrivilligt eller valt) i sin transit genom ditt första hus. Med andra ord finns det en möjlighet att du i år upplever dig mer ensam eller isolerad än vad du annars gör.
I första huset kommer saturnus med en rejäl ”vårstädning”, vilken kan upplevas på mer eller mindre alla områden i ditt liv.

Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt tredje hus som står för kommunikation, men är också huset som håller färdigheter och talanger.
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt fjärde hus, in i tvillingens tecken.

Jupiter öppnar upp för att ta in mer och ny kunskap, att lära nytt: språk, art, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi eller vad som helst som du finner intressant och som du vill pröva. Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska för att se om det passar dig. Jupiter ger dig många chanser och möjligheter att testa, många och nya saker, för att hitta det som passar dig för fördjupning och förkovran.
I tredje huset kommer Jupiter också med support för att förbättra kunskaper och färdigheter som du redan besitter. Är också ett jupiter-år där du ännu mer kan komma att använda dina talanger för att nå ut till- och för att inspirera andra.

Även kontakten med grannar, syskon, kollegor, kurskamrater komma att vidgas och förbättras, möjligt är du upplever mer och starkare support från dessa håll.

Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt fjärde hus som är ditt hem, språngbrädan och tryggheten ut i livet (ditt nuvarande hem och där du är uppväxt), din rötter, det förflutna, nuvarande familjen (och ursprungsfamiljen) och föräldrar. Fjärde huset är hur du relaterar till det förflutna och hur det påverkar dig nu. Fjärde huset förknippas även med fordon, värdesaker och fastigheter som finns i ditt liv.  

Möjligt är att du nu bygger om eller bygger ut ditt hus, gör något som gör ditt hus mer värdefullt, eller flyttar till ett större hus. En annan möjlighet är att det flyttar in en värdefull person till dig.
Ett annat scenario är att du anskaffar ett nytt fordon, en båt, en häst, en bil eller något annat som känns glädjefullt som förknippas med ett åkdon. Eller gör andra goda investeringar kopplade till fastigheter eller mark.

Kort och gott, nu får du in mer glädje i ditt liv, in i ditt hem!

Och till sist Pluto……

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt elfte hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt tolfte hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt tolfte hus som ger stegvis djup förändring kommande 20 åren rörande: att släppa taget, släppa tanken på en viss idé om vem du är, men också idéer och föreställningar associerade med kollektivet.

År som kan innebära ett intensivt fokus på andlig och själslig tillväxt där djupa och begravda aspekter kommer upp och konfronteras. En transit som också indikerar starka och intensiva drömmar som stöd för pluto processen!

RAHU kopiapng