SKILLNADEN MELLAN VÄSTERLÄNDSK
&
ÖSTERLÄNDSK ASTROLOGI

 
 

I texten tar jag upp skillnaden på utgångsläget som används för att ställa ett horoskop(olika räknesätt som används för att beräkna planeternas läge vid födelseögonblicket).  Det vill säga varför horoskopet ser olika ut beroende på om du går till en vedisk (Sidereal zodiak) eller västerländsk (tropisk zodiak) astrolog. 
Jag berör endast vissa utvalda områden eftersom det är en omöjlighet att gå in på allt det som skiljer, eller som har gemensam nämnare i en och samma artikel.

Texten skildrar skillnaden mellan Jyotish (Indiskt, Sidereal, Vediskt, Hindu) och västerländsk, (Tropisk, Traditionell, Modern) astrologi eftersom det är traditioner som jag själv valt att förena. Med det sagt finns det många fler astrologiska tekniker, system och filosofier att fördjupa dig inom: kinesisk, tibetansk, arabisk, persisk, hellenistisk, mayan och babylonisk astrologi, vilka i sin tur har olika underfalanger.


Jag börjar med de matematiska skillnaderna som finns mellan Jyotish (Indiskt, Sidereal, Vediskt, Hindu) och västerländsk, (Tropisk, Traditionell, Modern) astrologi, för att sedan röra mig vidare till de mer metodiska skillnaderna, och avslutar med olikheter gällande de psykologiska aspekterna inom de olika traditionerna.

De matematiska förklaringarna kan vara lite tekniskt utmanande, därför finns länkar nederst på sidan som du kan fördjupa dig i om du så önskar .....

 

SIDEREAL VERSUS TROPISK ZODIAK

Sidereal - och tropisk zodiak (österländsk och västerländsk zodiak) var troligtvis förenade både teoretiskt och praktiskt för cirka 2000 år sedan, men har med tiden gradvis glidit ifrån varandra och resulterat i att ”ett blivit två”. Delningen beror på ett speciellt fenomen som kallas procession, en företeelse som astrologer och astronomer varit medvetna om i århundraden. Delningen är följaktligen inte någon nyhet i den astrologiska världen, även om medierna tenderar att göra det till en ny sensation vart och vartannat år.

Vad är procession……

Alltså var med största sannolikhet, Sidereal - och tropisk zodiak, förenade för cirka 2000 år sedan, men har successivt glidit ifrån varandra. En företeelse som uppkommit på grund av en den årliga förskjutningen av jordens position, så kallad procession av ”dagjämningarna"; att jorden inte kommer tillbaka till sin exakta ursprungs position efter att ha slutfört sin årliga cykel runt solen. Jordens successiva lägesändring medför följaktligen att Sidereal zodiak och Tropisk zodiak långsamt förskjuts ifrån varandra med en hastighet på cirka 1 grad på 72 år. Något som gör att de två zodiakerna inte längre matchar varandra och därför resulterat i olika sätt att göra mätningar. Förenklat skulle man kunna säga att det är ett litet och ett stort hjul, eller en mindre och en större cykel, som ”vrids” åt olika håll och som snurrar i motsatta riktningar.

Innan vi går närmare in på zodiaken en liten förklaring på vad ekliptikan är, det eftersom den är viktig för vidare förståelse…….

Ekliptikan….
Tillbaka i historien upptäckte forna astronomer att solen, månen och de andra planeterna regelbundet vandrade längs en specifik väg på himlen. Det vill säga att planeterna vandrade utefter en tilltänkt bana. En bana som planeterna aldrig avviker ifrån som kallas för ekliptikan, något som man kan likna med himlens "motorväg":) Ekliptikan är den bana som solen förflyttar sig utmed under året (även om det egentligen är jorden som flyttar sig). Litet tillägg här är att astrologin alltid utgår ifrån hur saker och ting upplevs sett från jorden.

Zodiakens stjärnkonstellationer (konstellations zodiak) finns också längs denna tilltänkta bana och är det som gör ekliptikan till en användbar referenslinje för att hitta planeternas position när de rör sig genom stjärnkonstellationerna(zodiaken); väduren-, oxen-, tvillingen-, kräftan-, lejonet-, jungfrun-, vågen-, skorpionen-, skytten-, stenbocken-, vattumannen- och fiskarnas tecken - där man gett varje stjärntecken 30° av hela cirkelns (ekliptikans) 360°, 360°/12 stjärntecken = 30°.


Tre zodiaker….
Följaktligen kallas stjärnkonstellationerna (väduren-, oxen-, tvillingen etc.…) som beskrivs ovan, där planeterna varv efter varv rör sig igenom, för konstellations zodiak vilket är grunden för de tre olika zodiakerna.

Diagrammet visar skillnaden mellan de tre zodiaker som utgör skillnaden för sidereal - och tropisk zodiak:

 - TROPISKA ZODIAKEN (inre hjulet)

 - SIDEREAL ZODIAKEN (mitten hjulet)

 - STJÄRNKONSTELLATIONERNA (konstellations zodiak) (yttre delen)


- Det inre hjulet visar den tropiska zodiaken som förknippas med årstiderna: vårdagjämning, höstdagjämning, sommarsolståndet och vintersolståndet. Tropisk zodiak baseras följaktligen endast på solens bana (ekliptikan) som förbinds med de olika årstiderna, är alltså inte förenat med stjärnkonstellationerna eller stjärnbilderna som du ser på himlavalvet

- Mittenhjulet visar sidereal zodiaken som är allierat med de fasta stjärnorna. Det vill säga, de faktiska stjärnkonstellationerna eller stjärnbilderna du ser på himlavalvet.

-   Den yttre delen är en grov skiss av konstellationerna (konstellations zodiak), de faktiska stjärnformateringarna som du ser på himlavalvet, vilka förbinds med sideral zodiak men inte med tropisk zodiak.

Sammanfattning av diagrammet...

• Modern (traditionell, västerländsk) astrologi är det som de flesta av oss i väst förknippar med astrologi. Astrologin som använder tropisk zodiak, vilket alltså inte baseras på stjärnorna (stjärnkonstellationerna) som lyser på himlen utan är grundat på solens förändringsbara väg, ekliptikan. Tropiskt zodiak baseras endast på årstidsväxlingarna; vårdagjämning, höstdagjämning, sommarsolståndet och vintersolståndet.

• Jyotish (vedisk, österländsk) astrologi använder sidereal zodiak som tar matematiskt avstamp ifrån de observerbara stjärnkonstellationerna (konstellations zodiak) som ses på himlen, samtidigt som man använder de tolv delarna av ekliptikan som referens.

På grund av den årliga förskjutningen (procession av ”dagjämningarna" som beskrivs tidigare) är skillnaden på tropisk zodiak och sidereal zodiak ungefär 24 grader. Med andra ord är det 24 graders skillnad på ett horoskop som ställts av en ”vedisk kontra en tropisk astrolog”. Det betyder att i ett horoskop från en ”tropisk astrolog” hamnar din ascendent i jungfruns tecken, men när du får ditt horoskop ställt av en ”sidereal astrolog” hamnar ascendenten i stället i lejonets tecken. Ett annat exempel är om din sol befinner sig i skyttens tecken (i tropisk astrologi) hamnar solen i skorpionens tecken när referenspunkten är sideral zodiak, trots att astrologerna har exakt samma födelsedata från dig.

Tar det en gång till...

Sidereal astrologi använder alltså stjärnkonstellationerna som utgångspunkt medan tropisk astrologi inte berörs av stjärnorna som du ser på himlen (hur konstigt det än kanske låter) utan baseras på solens bana, på ekliptikan som är uppdelad i tolv delar.

De olika beräkningarna av Sidereal Zodiak och Tropisk Zodiak är följaktligen den mest konkreta skillnaden mellan de olika systemen. En åtskillnad som lett till att det, titt som tett, blossar upp debatter i medierna, men också inom vissa astrologiska kretsar, om vilket som är "rätt" förhållningssätt.

Personligen tycker jag att det endast finns ett sätt att undersöka vad som är ”rätt” och det är att pröva sig fram. Egen erfarenhet, efter att ha använt båda systemen, är att de tropiska beräkningarna ger närmare överensstämmelse och jag har därför valt att använda tropiskt system för matematiska uträkningar, men använder samtidigt vediska tekniker.


ANDRA SKILLNADER ÄN DET MATEMATISKA

 

Andra konkreta skillnader mellan vedisk- och moderna astrologi är hussystemen. I vedisk tradition finns två olika hussystem; South indian och North indian vilka är praktiska att använda vid olika tillfällen. South indians hussystem är mer inriktad på de tolv olika tecknen, medan North indians hussystem (även kallat diamanten) är mer stämd med de tolv olika husen.

Traditionell astrologi använder ett hussystem som är uppbyggt på kvadranter, men har också tolv olika hus. Där de fyra byggstenarna är; Asc (Ascendenten), Ds (Descendent), Mc (Medium Coeli) och Ic (Imum Coeli). En uppdelning som även finns inom den vediska astrologin, men med andra beteckningar och som delvis har liten annan betydelse, trots att andemeningen är snarlik.


South indian

North indian

Modernt traditionellt hussystem


OLIKA TEKNIKER

 

Vedisk astrologi ser ascendenten och månen som viktigast medan modern astrologi fokuserats mer på solen, vilket är anledningen till att du generellt hänvisar till ditt soltecken när någon frågar i vilket tecken som du är född. Frågar du i stället en person född i Indien svarar de med sin ascendent eller med sitt måntecken, eller rättare sagt i vilken Nakshatra som månen befinner sig vid födelseögonblicket - nakshatras är en sidereal indelning med 27 delar som motsvarar ungefär en dag på månens omloppsbana varje månad.

Hursomhelst är både solen och månen viktiga i båda traditionerna, möjligt är att olika fokus beror på det bakomliggande kulturarvet. Öst är, och har varit mer koncentrerat kring det mjuka och feminina -  meditation och enhet, allt hör samman. Medan västvärlden varit mer inriktat  på framåtanda, det maskulina, karriär och enskilda jaget. Astrologiskt står månen följaktligen för det receptiva, feminina och intuitiva inom oss, och solen för det fyrkantiga, maskulina och målmedvetna.

Med det sagt återgår jag till de mer konkreta skillnaderna mellan de olika astrologiska systemen. Jyotish (vedisk astrologi) har något som kallas för dasa system vilket är lika med förutsägelser i horoskopet. Perioder och delperioder i livet som baseras på födelse-ögonblicket. Medan modern astrologi, i första hand, valt andra system för framtidsförutsägelser och tajming, såsom progressioner som baseras på förflyttning av planeterna framåt i tiden (vilket det vediska systemet också använder sig av).

Varga charts eller harmonic charts ingår i vedisk tradition och är en teknik för att se hur saker och ting utvecklas senare i livet. Det finns sextio olika Varga charts för varje enskilt horoskop. Modern astrologi har på senare tid också anamma likande charts.

Transiter används både inom den vediska och västerländska traditionen och är planeternas aktuella rörelse på himlen. Transiter är det som manifesteras när planeterna allteftersom förflyttar sig på himlen. När de transiterade planeterna kommer i kontakt med någon eller några av de ”egna” planeterna i det personliga horoskopet, eller transiterar igenom olika hus i det personliga horoskopet aktiveras och manifesteras saker och ting. Hur saker och ting utvecklas beror på vilka planeter och hus (livsområden) som berörs av den aktuella transiten. Är det exempelvis mars som kommer i kontakt med månen i födelsehoroskopet kan personen uppleva mer energi, men samtidigt bli lättirriterad. Om det handlar om de yttre och långsammare planeterna, exempelvis jupiter, saturnus eller pluto brukar mer långsiktiga förändringar äga rum.

Modern astrologi använder sig av olika asteroider, såsom Pallas Athene, Juno, Vesta och Chiron m.fl. Samtidigt som traditionell astrologi även anammat de yttre planeterna Uranus, Neptunus och Pluto mer än den vediska astrologin. Rahu och Ketu har dock sitt ursprung i den vediska traditionen, men har på senare tid blivit översatt som Nord- och Syd noderna i den moderna astrologin.


DET PSYKOLOGISKA PERSPEKTIVET

Carl Jung har med sina bestämda arketyper (personlighetstyper) haft stort inflytande på den moderna astrologin. Kanske kan man säga att Carl Jung gett den moderna astrologin en mer lättförståelig psykologisk ram, medan den vediska astrologin har en tämligen underfundig psykologi som ändar i en mer svårförståelig prosa, sagor och sägner.

Ur ett annat psykologiskt perspektiv kan den moderna astrologin upplevas något mjukare medan den vediska astrologin är mer direkt i sin framtoning, mer fokuserad på tajming av framtida händelser. Oavsett olikheter har båda traditionerna mycket att komma med och kan absolut förenas för en vidare förståelse.

Här är följer två exempel från en vedisk och en modern astrologisk handbok om vad solen representerar i horoskopet. Översätter inte texten till svenska, i stället kan du läsa mer om Solen (på svenska) HÄR

VEDISK BESKRIVNING AV SOLEN

SURYA – THE SUN


“Honey-yellow eyed is the Sun, square and radiantly pure, O’ Twice Born, of Pitta nature, intelligent, masculine, with but little hair, O Twice Born”
 
ANCHORING PRINCIPLE OF THE SUN
A life of dignity that expresses our authentic, unique creative self is the goal of the Sun. The clarity and focus to endure life's setbacks without losing our vision or veering off course gives us the confidence to pursue higher and higher forms of power. Ultimately, this leads us back to the source, the Atman.
In Vedic thinking the Sun is "The Atman", the "Universal Self ", that which is beyond the embodied personality of the world. The Sign, house and planets joined the Sun show areas where we are being PURIFIED of that personality. His job is to illuminate and purify. We can see our mistakes with the Sun - or at least that is our hope.
As a Sattwic planet, the Sun has a dignified and high-minded purpose. Like the other Sattwic planets the Sun must remain generous if he is to fulfill that purpose. The Sun is the king – the one with all the power and the most responsibility. In this way the Sun is like the father, the one who feels responsible for protecting and providing for his family – his kingdom. If immature, at the end of the day, the King may be very proud of his accomplishments and expect admiration. This is where the good king may become a tyrant.
His luminous nature also makes him the main planet of integrity and accountability. Facing things truthfully is his goal. In the spiritual sense, the Sun gives the capacity to sacrifice our temporary, personal happiness for a greater cause. But this sacrifice requires a strong sense of identity, otherwise we are merely giving away power that we have not yet owned or mastered – which leads to resentments. This is the very tricky conundrum of the Sun. First, we need a healthy sense of self and ego, only then can we use it toward the greatest good.
The Sun is a cruel planet in that he separates us from worldly happiness due to placing more emphasis on work and responsibility. Lord Buddha renouncing his kingdom and leaving his wife in order to pursue God is a good example of the cruel nature of the Sun. He eventually finds God, but there was a painful reckoning that had to happen first. And, if you are his wife, you might not think he was such a great guy for “pursuing God”.
The Sun is the area of life where we lose our true power to some personal power struggle in the world. This creates attachment to the personality, rather than connection to the Universal Self. This personality and false attachment are a feeble substitute for all that we truly are. Once we make a deeper commitment to truth, a greater generosity and willingness to sacrifice our worldly power arises naturally. At that time the power of the Sun starts becoming the Atman – the universal Self joined all selves. This burns our ego in the fire pit of truth. The Sun shows and illuminates "the void"as light, not darkness.
 
ANCHORING PROCESS OF THE SUN
 “From Physical Power and Fitness (Tamas) to Worldly Power as a Father and through the Career (Rajas) to the Inspired, God/Truth Seeker (Sattwa) is the Anchoring Process of the Sun”.
 
- Sam Geppi
 

TRADITIONELL BESKRIVNING  AV

SOLEN


KEYWORDS  – THE SUN

" Life, Life-force, Light, Power, Purpose, Spirit, Self, Self-expression, Self-knowledge, Consciousness, Awareness, Individuation, Center, Core, Creativity, Unique, Youthful, Strength, Healing, Father, Superior, Leadership, Fulfillment, Vitality, Presence

EVOLUTIONARY INTENT
Unlike the other planets, the Sun has the singular evolutionary lesson of expressing and consciously actualizing our true Self. This evolutionary lesson is carved in stone above the entrance to the temple of Apollo at Delphi: “Know Thyself.”  The Sun calls us into our power to manifest our full creative and individual potential in the world, our special destiny.
 
FUNCTION
The Sun (and Moon) are not planets, they are the Luminaries.  Just as the Sun is the center of our solar system, so in the birthchart it represents your Spirit center. The point in the center of the circle, which comprises the glyph, symbolizes the infinite power of Spirit centralized into apoint of conscious awareness.  As such, the Sun is your Light, the light of your Self, centered and whole, that spreads its light outward to all the planets, which symbolizethe different aspects of yourself.  It is the source, or fuel, that drives the entire chart. As a point of consciousness, the Sun represents your unique, individual, creative self.  Becoming more aware of the truth of who we are brings health and healing light to all aspects of our being. It is not the personality defined by our family or society as much as our unique individuality. Acknowledging and owning the truth of who we essentiallyare empowers us to create and recreate ourselves, and our world anew. In our chart, the placement of the Sun by sign symbolizes what and how we best shine as an individual.  Let us remember that the Sun virtually takes the place of the Sign in which it is located at the time of your birth.  From the earth, the Sun is so bright that the stars of that constellation cannot be seen – except through you!
 
SHADOW
The Sun has no shadow.  The light casts shadows from anything in its way!  Defining the “shadow” as unconscious aspects of ourselves that we have not integrated andtherefore do not express clarifies that the Sun, as pure consciousness, has no shadow.  Yet, as the Sun calls us to become self-aware, the negative potential of too much or too little solar power can be harmful in many ways. Individuals overcompensating for low self-esteem or narcissism due to a high selfesteem (lacking self examination/consciousness) have caused great damage throughout the entire history of humankind.

SHADOW KEYWORDS

Craving and aversion. Holding on, possessiveness, manipulation, being maniulated, jadedness, permeating distrust of intimacy, fear of letting go/death, obsession of any kind, using manipulative forms of magic and energycontrol to manipulate people or circumstances for one’s own favor, revenge”.


 - New Paradigm Astrology